Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí đăng tải kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

 

Chính sách về chuyên mục

THÔNG TIN - SỰ KIỆN

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GẶP GỠ - ĐỐI THOẠI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

VĂN BẢN MỚI

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 


Công nghiệp : Khoa học và Công nghệ / Industrial Review of Vietnam : Science & Technology

ISSN: 1859-4018